Spektrum naší činnosti

Hydrogeologie

Hydrogeologie

 • projektování vodních děl (vrty pro studny, vrty pro tepelná čerpadla),
 • hydrogeologické průzkumy a posudky pro vodoprávní řízení spojené s projektováním, budováním a legalizací vodních zdrojů,
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami,
 • hydrogeologické posouzení zasakování srážkových vod do horninového prostředí,
 • hydrogeologické posouzení vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV do vod podzemních,
 • legalizace stávajících studní - zpracování dokumentace pro legalizaci studny,
 • hydrogeologické posudky vrtů pro tepelná čerpadla,
 • hydrodynamické zkoušky (čerpací, stoupací a nálevové zkoušky),
 • režimní měření (sledování indikačních ukazatelů podzemních, povrchových, skládkových, odpadních i pitných vod),
 • projektování, realizace a provoz systémů pro monitorování kvality nebo dynamiky podzemních vod,
 • hydrogeologické posudky a průzkumy pro hodnocení chemismu vod,
 • průzkum vlivu těžby na vodní režim okolí,
 • průzkumy zdrojů podzemní vody,
 • zřizování studní (postup při zřizování studní),
 • návrhy ochranných pásem vodních zdrojů,
 • hydrogeologický průzkum pro stavební účely (ověřování hydraulických parametrů, čerpací a vsakovací zkoušky, stanovení přítoku do stavební jámy),
 • studie a posudky (vliv rizikových faktorů na kvalitu a množství podzemních vod apod.),
 • hodnocení kvality podzemních a povrchových vod v návaznosti na platnou legislativu,
 • zpracování podkladů pro stavební povolení studní,
 • zpracování podkladů pro povolení k odběru podzemních vod,
 • průzkumy pohřebišť – zjištění základních požadavků zákona č. 256/2001 Sb,
 • hydrogeologické studie a posudky řešící možné střety zájmů,
 • posouzení vlivu staveb a jiných zásahů do krajiny na odtokové a hydrogeologické poměry,
 • rešerše hydrogeologických podkladů a provedení regoknoskace poměrů pro zpracování územních plánů,
 • zpracování hydrogeologických podkladů pro územní rozhodnutí,
 • zjišťování rizikových geofaktorů v oblasti hydrogeologie,
 • hydrogeologické posouzení antropogenních vlivů na zdroje podzemních vod,
 • zpracování základní zprávy k žádosti o vydání integrovaného povolení dle Zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci).
Inženýrská geologie

Inženýrská geologie

 • inženýrskogeologický průzkum pro všechny typy nových staveb,
 • průzkumné geologické práce pro účely rekonstrukce a sanace stávajících objektů,
 • klasifikace zemin a hornin, posouzení možnosti jejich využití,
 • inženýrsko geologický dozor při realizaci staveb a zemních prací,
 • hodnocení těžitelnosti zemin, kontrola hutnění,
 • hodnocení režimu podzemních vod na lokalitě (staveništi),
 • řešení problematiky stability svahů (deponie, hráze, závěrné svahy, násypy, zářezy),
 • průzkum sesuvných území,
 • archivní a mapové rešerše.
Ekologie

Ochrana životního prostředí

 • průzkum kontaminace půd, podzemních i povrchových vod,
 • hodnocení objektů a jejich okolí z hlediska možné kontaminace látkami nebezpečnými životnímu prostředí,
 • ověřování rozsahu znečištění podzemních a povrchových vod a zemin,
 • zjišťování zdrojů kontaminace,
 • dokumentace a hodnocení geofaktorů, ovlivňujících životní prostředí,
 • projektování, realizace, supervize a vyhodnocení sanace a dekontaminace zemin a podzemních vod,
 • monitorování kvality podzemních a povrchových vod (návrh a realizace systému, vlastní monitoring),
 • ekologické audity,
 • analýzy rizika ekologických zátěží a jejich vlivů na životní prostředí,
 • studie proveditelnosti,
 • plány odpadového hospodářství,
 • studie proveditelnosti,
 • řešení ekologických zátěží při revitalizaci brownfields,
 • konzultační a expertní činnost.
Informatika

Informatika

 • tvorba účelových databází,
 • zpracování archivních dat,
 • syntézy a vyhodnocení
 • informační systémy,
 • zhodnocení investičního záměru s ohledem na přírodní prostředí a místní legislativu (střety zájmů, územní plán),
 • tvorba účelových map,
 • digitalizace,

Živnostenské oprávnění

Oprávnění, kvalifikace a odborná způsobilost

Živnostenská oprávnění

Svou činnost provozujeme na základě živnostenských oprávnění v oborech:

 • Geologické práce,
 • Testování, měření a analýzy hornin a nerostných surovin,
 • Poradenská činnost v oblasti geologie a životního prostředí.
Oprávnění ke geologickým pracím

Oprávnění ke geologickým pracím

Naše firma je držitelem oprávnění ke geologickým pracím souvisejícím s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb. §2, písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů a §3, písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu (Státní báňská správa, OBÚ Sokolov, č.j. 709/410/03, č. oprávnění 176).

Osvědčení o odborné způsobilosti

Osvědčení o odborné způsobilosti

Pracovníci firmy jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti:

 • osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie,
 • osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie,
 • osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru sanační geologie.

Naši externí spolupracovníci jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti:

 • osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru ložisková geologie,
 • osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru environmentální geologie,
 • osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru zkoumání geologické stavby,
 • osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru geofyzika.
Osvědčení o odborné způsobilosti

Členství v profesních organizacích

Jsme členy:

 • České asociace inženýrských geologů (ČAIG),
 • České asociace ložiskových geologů (ČALG).