Karlovy Vary – prodejna Lidl

Karlovy Vary – prodejna Lidl

Během inženýrskogeologického dozoru zemních prací a přejímek základové spáry byly zjištěny skutečnosti vyžadující změnu postupu při zakládání. Vzhledem k nepředpokládanému výskytu nahodile se vyskytujících stavebních konstrukcí, nehomogenních zásypů a podzemních dutin bylo nutno historické zásypy včetně stavebních konstrukcí v pruzích projektovaných patkosloupů odtěžit v plné mocnosti až na hlavu terasových štěrků. Vzniklý prostor byl vyplněn hutněným sendvičovým zásypem z betonového recyklátu z bývalé prodejny Lidl a čedičové štěrkodrtě. Skladbu sendviče bylo nutno postupně vyladit tak, aby výsledky zatěžovacích zkoušek vyhovovaly požadavkům projektanta. Během odtěžování zásypových materiálů byl odhalen prostor s šedočerným hustým produktem se slabým dehtovým zápachem, který byl odčerpán (2016).
20 fotografií s náhledy

Karlovy Vary - venkovní bazén

Karlovy Vary - venkovní bazén

V rámci výstavby venkovního plaveckého bazénu jsme prováděli inženýrskogeologický dozor při zemních pracích a zakládání. Při přípravě základové spáry bylo zjištěno její anomální chování - při pochozím zatížení dospělou osobou se houpe s amplitudou kolem 5 cm, její chování lze přirovnat k vodní matraci - viz video. Pro ověření skladby zemin v podloží základové spáry byla vyhloubena sonda, v níž nebyla naražena hladina podzemní vody. Zeminy však byly velmi vlhké, zejména jemnozrnná frakce byla vodou zcela nasycena (při zvýšeném tlaku bylo možno malé množství vody vytlačit, samovolně však ze stěn sondy nevytékala). Ústí sondy i její dno bylo situováno výrazně pod úrovní, ve které byla při geologickém průzkumu dokumentována ustálená hladina podzemní vody. Makroskopicky i laboratorně zeminy zjištěné v základové spáře i v průzkumné sondě odpovídaly zeminám zjištěným při geologickém průzkumu. Následně byla provedena prohlídka lokality za účasti autora průzkumu, hydrogeologického dozoru, a několika dalších expertů z oboru geologie. Bylo konstatováno, že dokumentované chování popsaných zemin (drobné jílovité štěrky až jílovité písky tříd G3 – G5, S5) nebylo v daných geologických podmínkách nikým ze zúčastněných dosud pozorováno. Orientačními penetračními vpichy bylo ověřeno, že obdobný typ zemin zasahuje do hloubky min. 1,5 m pod stávající dno stavební jámy. Anomální chování zemin bylo diskutováno a byly zvažovány i možné příčiny (proplyněné prostředí, bobtnání jemnozrnné vulkanogenní frakce, napjatost hladiny podzemní vody), ale jednoznačná příčina nebyla odhalena. Bylo učiněno několik pokusů nepříznivé parametry zemin v základové spáře překonat sanační vrstvou hutněného štěrku, ale statickými zatěžovacími zkouškami bylo prokázáno, že splnění parametrů umožňujících založení bazénu dle původní PD v daných geologických podmínkách nelze očekávat. Z výše uvedených důvodů bylo nakonec nutno přistoupit ke změně způsobu založení bazénu (2014-2015).
20 fotografií s náhledy, 1 video

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku

V rámci akce Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku jsme v letech 2009 - 2014 provedli geologický průzkum a následně geologický dozor během provádění stavebních prací. Práce započaly rozsáhlou rešerší archivních geologických prací na území Nejdku (650 vrtů, sond a dokumentačních bodů) doplněnou terénní rekognoskací. Jako podklad pro interpretaci byly vykresleny mapy izolinií pro hloubku hladiny podzemní vody, hloubku skalního podloží, mocnost balvanitých materiálů a mocnost navážek. Metodou superpozice map izolinií byla zpracována interpretační mapa geotechnických rajónů (obr. 01-02). V r. 2010 jsme provedli vrtný geologický průzkum pro stavbu městské ČOV doplněný povrchovou sondáží pro upřesnění průběhu skalního podloží. V témže roce byl realizován průzkum jehož cílem bylo zhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů pro plánovaný záměr ražby štoly pro novou kanalizaci (obr. 04-07). Průzkum byl následně doplněn georadarovým měřením pro určení hloubky skalního podloží (obr. 03). V r. 2014 byly zahájeny stavební práce, během kterých jsme zajišťovali geologickou dokumentaci ražby štoly (obr. 08-33) a inženýrskogeologický dozor během hloubení kanalizace zaměřený převážně na určení třídy těžitelnosti zemin a hornin (obr. 34-41) a dozor při zemních pracích na stavbě městské ČOV (obr. 42-48). Zajímavostí bylo objevení historického důlního díla při ražbě štoly (obr. 13-14). (2009-2014).
48 fotografií s náhledy

Ostrov, BEHR - geologický průzkum pro výstavbu výrobního areálu BEHR, inženýrskogeologický a hydrogeologický dozor při provádění HTÚ.

Ostrov, BEHR - geologický průzkum pro výstavbu výrobního areálu BEHR, inženýrskogeologický a hydrogeologický dozor při provádění HTÚ

Pro výstavbu výrobního areálu BEHR jsme provedli inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a následně jsme dozorovali průběh provádění hrubých terénních úprav. V rámci dozoru jsme se soustředili na průběžné posuzování vhodnosti vytěžených zemin a kontrolu hutnění budovaného zemního tělesa. Během výstavby byl též prováděn monitoring hladin podzemní vody s cílem hodnocení možného ovlivnění režimu podzemních vod v okolí lokality. (2012).
30 fotografií s náhledy

Karlovy Vary – Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště

Karlovy Vary – výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště

V rámci výstavby krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště jsme prováděli inženýrskogeologický a hydrogeologický dozor při zemních pracích a supervizi při hloubení pilot. V počáteční fázi bylo nutno operativně řešit odvodnění stavební jámy. Dále jsme se soustředili na průběžné posuzování vytěžených zemin na staveništi z hlediska vhodnosti jejich dalšího použití do zásypů. Následně byl prováděn odborný geologický dozor při hlubinném zakládání stavby. Pro založení bazénu bylo vyhloubeno celkem 160 pilot při jejichž realizaci bylo sledováno zejména dodržení podmínky vetknutí paty piloty minimálně 1 m do terciérních jílů pevné konzistence a dodržení podmínky ukončení piloty min. 1 m pod vrstvou uhelných jílů. (2011).
30 fotografií s náhledy

Průzkum pivovarských sklepů

Geologický průzkum podzemního komplexu pivovarských sklepů

Pro účely zajištění podzemních prostor komplexu pivovarských sklepů náležejících k areálu kláštera v Ostrově jsme provedli geologický průzkum a dokumentaci podzemních prostor ražených ve vulkanických materiálech (2011).
24 fotografií s náhledy

Fotogalerie Ekvádor 2007-2009

Expedice Ekvádor 2007-2009

V roce 2007 byla zahájena realizace tříletého projektu rozvojové pomoci nazvaného "Snížení zranitelnosti a udržitelnost městské infrastruktury v nepříznivých geologických podmínkách - město Loja" (nositel projektu: Gekon Plzeň). Práce probíhají v oblasti andského altiplana v jižním Ekvádoru a jsou soustředěny na řešení ochrany okolí města Loja v jižním Ekvádoru před svahovými sesuvy a erozí půdy (2007-2009).
38 fotografií s náhledy

Fotogalerie Česko-bavorský geopark

Česko-bavorský geopark - významné lokality

Česko-bavorský geopark je přeshraniční projekt, jehož hlavním cílem je všestranně informovat o geologické minulosti regionu, jeho nerostném bohatství, hornické historii a přírodních zajímavostech. Prezentuje geologickou stavbu jako podmiňující faktor historického, ekonomického a kulturního vývoje lidské společnosti. Území geoparku zahrnuje dvě třetiny Karlovarského kraje, část kraje Plzeňského a oblast severovýchodního Bavorska. Naše firma se podílí na přípravě a realizaci nutných podkladů pro úspěšný chod projektu, kterými jsou studie proveditelnosti, zpracování a kompletace dokumentace a příprava dílčích projektů pro rozvojové programy PHARE, SROP a ROP (2003–2007).
56 fotografií s náhledy

Fotogalerie Venezuela 2007

Nerostné suroviny Venezuely

Během několikatýdenní pracovní cesty po Venezuele byla navštívena vybraná ložiska nerudných nerostných surovin s cílem posouzení jejich potenciálu pro budoucí využití (nositel projektu GET Praha). Obzvláště zajímavá jsou ložiska keramických jílů, cihlářských hlín a stavebních materiálů (2007).
30 fotografií s náhledy

Fotogalerie Ostrov-klášter - sanace

Ostrov-klášter - sanace

Na konci r. 2004 bylo při průzkumu pro Ekocentrum v areálu kláštera v Ostrově indikováno znečištění zemin a podzemních vod ropnými látkami. V únoru a březnu 2005 jsme proto realizovali v celém areálu dvouetapový environmentální průzkum. Na výsledky průzkumných prací navázala analýza rizika, z jejíchž závěrů vycházel i následný prováděcí projekt sanačních prací. Vlastní sanační práce provedla společnost Glaukos s.r.o., naše firma zajišťovala supervizi sanačních prací. Sanace metodou „ex situ“ byla provedena na celkové ploše 2 097 m2. Celkem bylo odtěženo 6230,2 t zemin kontaminovaných NEL. V prostoru břehové linie řeky Bystřice byla použita sanační metoda „in situ“. Bilance množství odstraněných polutantů typu NEL v zeminách byla stanovena na 13 968,1 kg, z podzemních vod bylo odstraněno 3,3 kg NEL.
30 fotografií s náhledy

Fotogalerie Nová Ves-Křižovatka

Nová Ves-Křižovatka - průzkum ložiska keramických jílů

Cílem geologického průzkumu je ověření pokračování výskytu vazných jílů v západním a severním předpolí ložiska Nová Ves 2. Zájmový horizont je vyvinut ve vonšovských vrstvách na bázi pliocénního vildštejnského souvrství, výše jsou uloženy vrstvy novoveské s nestálými polohami pórovinových jílů a různě zahliněných písků. Směrem do hloubky přecházejí vonšovské vrstvy do tzv. zelených jílů, které vznikly přeplavením miocénních cyprisových jílovců. Z důvodu ochrany přírodních léčivých zdrojů minerálních vod ve Františkových Lázních byly vrty ukončovány v zelených jílech, při vrtání se používalo protierupčních opatření a v podzemní vodě byly sledován obsah oxidu uhličitého a celková mineralizace. Práce probíhaly v průzkumném území Nová Ves u Křižovatky (2004-2006).
22 fotografií s náhledy

Fotogalerie - Revize starých důlních děl na území Karlovarského kraje

Revize starých důlních děl na území Karlovarského kraje

Práce prováděné pro Ministerstvo životního prostředí probíhaly ve čtyřech etapách: I. Archivní inventarizace, II. Terénní revize se zaměřením na aktuální stav a charakter současného využívání, III. Vyhodnocení - digitalizace podkladů a naplnění databáze, IV. Závěrečné zpracování - kompletace dat na CD-ROM. Naše firma neprojektuje ani neprovádí práce směřující k likvidaci starých důlních děl (2001-2003).
24 fotografií s náhledy

Fotogalerie - Nová Ves II - sesuv

Nová Ves II - sesuv

Prověření a vyhodnocení příčin vzniku nestability v těžebně, návrh nových závěrných svahů a posouzení jejich stability (2001-2002).
8 fotografií s náhledy

Fotogalerie - Sokolov-vodní nádrž Michal

Sokolov - vodní nádrž Michal

Geologický průzkum a následná kontrola hutnění dna a hráze během výstavby vodního díla o rozloze 33 ha v místě rekultivovaného uhelného lomu (1999-2003).
16 fotografií s náhledy

Fotogalerie - Kateřina u Skalné-průzkum a sanace zemin a podzemních vod

Kateřina u Skalné - průzkum a sanace zemin a podzemních vod

V prostoru bývalého provozu rotační sušárny jílů jsme provedli podrobné průzkumné geologické práce (23 sond, atmogeochemická měření) pro zjištění plošného a hloubkového rozsahu kontaminace ropnými látkami. Následně byly provedeny sanační práce, během kterých bylo odstraněno a biodegradačním procesem dekontaminováno přes 1 300 t znečištěných zemin. Odvezené zeminy byly nahrazeny inertním materiálem. Součástí prací byla též sanace podzemních vod (1995-1997).
12 fotografií s náhledy

Fotogalerie - Skalná u Chebu-sanace skládky dehtofenolů

Skalná u Chebu - sanace skládky dehtofenolů

Geologický dozor stavby těsnící podzemní stěny na lokalitě Skalná byl prováděn v rámci projektu enkapsulace skládky TKO s vysokým podílem dehtofenolových odpadů, který realizovala společnost Soletanche. Skládka byla založena v opuštěné těžebně keramických jílů o rozměrech cca 160 x 70 m. Geologická dokumentace vytěžených zemin probíhala kontinuálně s hloubením podzemní těsnící stěny, prováděným hydraulickým drapákem. Projekt byl financován FNM, technický dozor prováděla společnost SGS Praha (1995-1997).
11 fotografií s náhledy